Nóng:Nɡâп 98 ʋà Lươпɡ Bằпɡ Quαпɡ тᴜпɡ ᴄʟɪρ ɡɪườпɡ ᴄһɪếᴜ khiến fɑп đỏ mắt

0
5

Đᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ – Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ ʏ́. Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴋʜᴏᴇ ᴄᴀ̉ɴʜ “ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ” ᴋʜɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ 1/7. Nʜᴀ̣ᴄ sɪ̃ ʜᴏ̣ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̉ɴʜ sᴜ̛̉ᴀ ʏ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴀ̆́ᴍ xᴏɴɢ.

Hᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴛʀᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ: “Tʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛́ᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏɪ”

Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ – Nɢᴀ̂ɴ 98 ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ̂́ɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴜ̛.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ̆́ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ 98 “ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ” ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ. Đᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ, ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀… ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ đᴀ́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

“Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀᴏ ᴄʜᴜ̛́ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̉ đᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴄʜᴜ̛́ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ. Nᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̃ɴɢ xᴇ̣ᴛ ᴛʜɪ̀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̆́ᴍ.

Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛́ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴇ̂ đᴇ̂ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ? Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̆́ɴ ʀᴀ̆ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛́ 3. Hᴏ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴜɪ…, ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴀ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ.

Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ, Nɢᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂̉ xᴜ́ʏ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Tʜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʜᴀ̃ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ́ ɴᴇ̂́ᴛ, ᴄʜᴏ ᴅᴀɴʜ ɢɪᴀ́, ᴄʜᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ. Gɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ Nɢᴀ̂ɴ đᴀ̂̀ʏ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ đᴇ̂́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ Nɢᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Tʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴍᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́”, Nɢᴀ̂ɴ 98 ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ.

Nɢᴀ̂ɴ 98 – Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ “ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴛᴀ́ᴏ ʙᴀ̣ᴏ” ᴄᴜ̉ᴀ sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2020, Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ – Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ sᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴛᴀ̂̀ɴ sᴜᴀ̂́ᴛ “ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ”. Tʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜɪ ᴀ̂́ʏ, ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴛɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ʜᴏ̀ᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ.

Dᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ sᴏɴɢ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴠᴀ̀ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ. Hᴏᴛɢɪʀʟ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀… ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇ.

Vᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴʜᴀ̣ᴄ sɪ̃ ʜᴏ̣ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ ʜᴜ̀ᴀ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ: “Tᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ Qᴜᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ Nɢᴀ̂ɴ”.

Nguồn:https://tapchi24s.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here